Upravit stránku

Compliance a etické jednání

 

Činnost společnosti M - PROJEKCE s.r.o. (dále jen „Společnost“) je založena na poctivém podnikání vedeném v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Společnost trvá nejen na dodržování právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, profesionalitě, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.

Stejné zásady chování Společnost vyžaduje i od všech svých obchodních partnerů.

Za účelem zajištění legálního a etického podnikání je ve Společnosti zaveden propracovaný compliance program. Jeho hlavním cílem je uceleně, srozumitelně a přehledně stanovit základní zásady činnosti ve Společnosti a přijmout efektivní preventivní, kontrolní a represivní opatření, která eliminují možnost nezákonného či neetického jednání ve Společnosti. Systém opatření compliance programu zajišťuje mimo jiné níže uvedené standardy:

 

  • Spravedlivé pracovní podmínky a bezpečnost práce

Společnost zaručuje rovné pracovní příležitosti všem svým zaměstnancům bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, vyznání, etnický původ, vzhled, sexuální orientaci, handicap, věk, rodinný stav nebo jinou specifickou charakteristiku. Jakákoliv forma diskriminace či neuctivého chování je ve Společnosti zakázaná.

Společnost vytváří takové pracovní prostředí, aby byla vždy zaručena bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Za tímto účelem Společnost zajišťuje pravidelná školení svých zaměstnanců v oblasti prevence pracovních úrazů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a provádí interní bezpečnostní prověrky na pracovištích.

 

  • Ochrana životního prostředí

Společnost důsledně dodržuje veškeré právní předpisy na úseku ochrany životního prostředí, zejména sleduje hospodaření s odpady, ochranu ovzduší, ochranu vod a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Společnost dlouhodobě vyhledává či vyvíjí nové technologie ve výrobě s ohledem na šetrné využívání přírodních zdrojů a snižování dopadů své výrobní činnosti na životní prostředí, zavádí do své výroby bezemisní zdroje a využívá budov v nízkoenergetickém provedení.

 

  • Rozvoj a vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců hrají důležitou roli v chodu Společnosti a jsou zahrnuty do strategie zvyšování efektivity Společnosti. Zaměstnanci Společnosti splňují odborné způsobilosti pro činnosti předmětu podnikání Společnosti a Společnost soustavně dbá na zvyšování jejich kvalifikace a systematické doplňování profesních znalostí.

Společnost pravidelně monitoruje legislativní vývoj, vyhodnocuje a případně promptně aktualizuje svůj compliance program tak, aby bylo v maximální možné míře zajištěno její legální a etické podnikání.

 

  • GDPR

Samozřejmostí Společnosti je dodržování všech zásad zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost vede příslušnou dokumentaci ke všem oblastem zpracování osobních údajů, pravidelně proškoluje své zaměstnance v této oblasti a plní informační povinnost vůči subjektům údajů. Více na: www.m-projekce.cz/gdpr--1.

 

  • Postupy pro zamezení úplatkářství a korupce

Společnost se důrazně vymezuje proti jakékoliv formě korupce (ve veřejném i soukromém sektoru) jakož i jinému jednání narušujícímu svobodné podnikání. Společnost si vytvořila svůj protikorupční program, jehož dodržování je důsledně vyžadováno od všech zaměstnanců a členů orgánů Společnosti. 

Protikorupční program zavádí zásady chování a vysvětluje postupy, jak se chovat v situacích, při kterých by mohlo dojít k porušení etických hodnot či právních předpisů. Mezi hlavní zásady protikorupční politiky Společnosti patří zejména zákaz nabízet, slibovat, poskytovat nebo přijímat úplatky od jakýchkoliv osob nebo jakýmkoliv osobám; zákaz získávat zvýhodňující zacházení nebo postavení využitím sponzorství, dárcovství nebo poskytnutím jiných služeb; nabízet nebo slibovat platbu, službu nebo jinou výhodu za rychlé, přednostní nebo jisté vyřízení či zařízení záležitosti, nebo takovou platbu, službu nebo jinou výhodu přijímat nebo si nechávat slíbit; zákaz navazovat obchodní styky se třetími osobami, aniž by byla dodržena zásada maximální ostražitosti a opatrnosti při seznamování se s nimi.

 

  • Dodržování mezinárodních sankcí směřujících vůči Rusku

Společnost výhradně dodržuje zákazy, příkazy a omezení vyplývajících z mezinárodních sankcí (a to zejména mezinárodních sankcí směřující vůči Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině) tak, jak jsou tyto definovány v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

 

  • Vnitřní kontrola - whistleblowing

Společnost podporuje své zaměstnance, aby v případě pochybností o tom, zda v souvislosti s podnikatelskou činností Společnosti nedochází k potenciálně neetickému či protiprávnímu jednání, kontaktovali osobu ombudsmana koncernu MEDIS na emailu: ombudsman@medis.cz (popř. adrese: M.I.S. a.s. – ombudsman, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové). Osoba ombudsmana je součástí vnitřního kontrolního systému koncernu MEDIS, do něhož Společnost náleží, jakož i Společnosti samotné. Ombudsmana může kontaktovat (a to i anonymně) taktéž jakákoliv osoba nenáležící do koncernu MEDIS. Ombudsman se bude pochybnostem oznámeným prostřednictvím uvedených kontaktů neprodleně věnovat a vhodným způsobem je řešit.